Strona główna    ::    Kontakt    ::    Napisz do nas    ::    gs@gs-ozorkow.pl                         
LOGOWANIE
Nick:
Haslo:
 
Rejestracja

SZUKAJWyró?nienie dla Bu?ki Toska?skiej
z Piekarni Tradycyjnej GS Ozorków

W dniu 17 czerwca podczas rozstrzygni?cia konkursu piekarniczego w Bratoszewiach piekarnia GS otrzyma?a wyró?nienie za Bu?k? Toska?sk?. Produkt zosta? uhonorowany pucharem Wojewody ?ódzkiego.

Bu?ka wyró?nia si? ?ródziemnomorskim aromatem osi?gni?tym dzi?ki u?yciu zió?, czarnej oliwki, pomidorów oraz oliwy z oliwek.

Bu?ka b?dzie dost?pna dla klientow w ozorkowskich sklepach od pocz?tku lipca.

Dodano: 19.06.2017r.

Dyplom
dla Piekarni Tradycyjnej

W czerwcu 2017r. piekarnia GS Ozorków zosta?a wyró?niona w Konkursie Wyrobów Piekarniczych - Bratoszewice 2017 dyplomam za najwy?sz? jako?? wyrobów piekarniczych.

Dodano: 19.06.2017r.

Rozstrzygni?cie konkursu
"?ó?ty rower"

2 czerwca br. odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu zorganizowanego dla Klientów sklepów GS w Le?mierzu, Sierpowie, Solcy Wielkiej  i Modlnej. G?ównymi nagrodami przekazanymi zwyci?zc? konkursu by?y rowery. Wszystkim klienotm bior?cym udzia? w konkursie dzi?kujemy za uczestnictwo.

Dodano: 05.06.2017r.

Spotkanie noworoczne pracowników
GS Ozorków

W dniu 14stycznia br. Gminna Spó?zielnia "S.Ch." w Ozorkowie zorganizowa?a dla licz?cej ponad 70 osób za?ogi oraz cz?onków Rady Nadzorczej spotkanie noworoczne.
Imprezie towarzyszy?o uroczyste przyj?cie nowych pracowników, przedstawienie planów na nadchodz?cy rok oraz udana taneczna zabawa.
Zobacz wi?cej zdj??...

Dodano: 16.01.2017r.

Nagroda Tygielek Smaków
dla GS Ozorków za chleb ?ytni ziarno

7 pa?dziernika br. w trakcie Targów Natura Food w ?odzi odby? si? wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych Tygiel Smaków 2016.
Chleb ?ytni ziarno, wyrób Piekarni Tradycyjnej GS zosta? doceniony za swój smak oraz jako??  nagrod? Marsza?ka Województwa ?ódzkiego w kategorii wyrobów cukierniczych i piekarniczych.
Jest to ju? czwarty Tygielek Smaków uzyskany przez spó?dzielni?, w roku 2011 nagrod? uzyska? chleb gryczany, w 2012 chleb kozacki z kolei w 2014 chleb klasztorny.

Dodano: 10.10.2016r.

Zapraszamy Du?e Rodziny do zakupów w punktach GS Ozorków:
- Sk?ad Opa?u, Ozorków - ul. Prosta 11
- Centrum Budowlane, Ozorków - ul. Prosta 3
- sklep metalowy "Przy M?ynie", Ozorków - ul. Starzy?skiego 18

Rozstrzygni?cie akcji
"?ó?ty rower"

10 czerwca br. odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie konkursu zorganizowanego dla Klientów sklepów GS w Le?mierzu i Modlnej. G?ównymi nagrodami przekazanymi zwyci?zc? konkursu by?y rowery.
Wszystkim uczestnikom akcji "?ó?ty rower" dzi?kujemy za uczestnictwo.

Dodano: 13.06.2016r.

"W poszukiwaniu z?otego poci?gu"
Wycieczka pracowników oraz cz?onków
GS Ozorków w Góry Sowie

W dniach 26-28 maja br.  Spó?dzielnia zorganizowa?a dla cz?onków oraz pracowników wycieczk? w Góry Sowie po??czon? z jednodniowym wyjazdem do Czech.
Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji m.in. zwiedzanie Sztolni Walimskich, Zamku Ksi?? oraz Zamku w Grodnie, spacer po Kamiennym Mie?cie oraz degustacje piwa w czeskim browarze OPAT. 

Dodano: 30.05.2016r.

MALUJ Z NAMI!!!

Promocja cenowa* na farby
firmy ?NIE?KA

PE?NA PALETA BARW

Zapraszamy:
Cenrum Budowlane GS Ozorków

ul. Prosta 3, tel. 42/718-13-36 

* Do wyczerpania zapasów 

Dodano: 14.04.2016r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Ozorkowa z okazji 200-lecia nadania praw miejskich

W dniu 29.01.16 odby?a si? uroczysta Sesja Rady Miesjkiej na któr? zaproszono wielu przedstawicieli firm i organizacji dzia?aj?cych w Ozorkowie. W?ród zaproszonych znalaz?a si? Gminna Spó?dzielnia "S.Ch". Prezes GS Dariusz Szpakowski wraz z prezesami pozosta?ych czterech  spó?dzielni dzia?aj?cych w Ozorkowie wyst?i? z gratulacjiami dla w?adz miasta Ozorkowia oraz zobowi?zaniem posadzenia 200 szt. ro?lin na 200 - lecie miasta.

Dodano: 01.02.2016r. 

Spotkanie noworoczne pracowników
GS Ozorków

W dniu 9 stycznia br. Gminna Spó?dzielnia "S.Ch." w Ozorkowie zorganizowa?a dla licz?cej ponad 60 osób za?ogi oraz cz?onków Rady Nadzorczej spotkanie noworoczne.
Imprezie towarzyszy?o uroczyste przyj?cie nowych pracowników, przedstawienie planów na nadchodz?cy rok oraz udana taneczna zabawa.
zobacz zdj?cia ...


Dodano:14.01.2016r.

Chleb z Piekarni GS Ozorków
na Do?ynkach Prezydenckich  w Spale

W dniu 13 wrze?nia br odby?y si? w Spale Do?ynki Prezydenckie, w trakcie których po raz pierwszy  Prezydent RP wraz z ma??onk? byli gospodarzami.
Podczas do?ynek parze prezydenckiej wr?czaony zosta? ogromny bochen chleba - wypiek Piekarni Tradycyjnej GS.

Dodano: 14.09.2015r.

Stoisko GS Ozorków - Zjazdowa 2015

W dniu 5 wrze?nia GS Ozorków wzi?? udzia? w do?ynkach owocowo-warzywnych  na ?ódzkim Rynku Hurtowym "Zjazdowa".
Uczestnicy do?ynek mogli zapozna? si? ze smakami wyrobów cukierniczych i piekarniczych GS Ozorków.

Dodano: 07.09.2015r.

III Festyn Spó?dzielczy
w Ozorkowie

20 czerwca 2015r. odby? si? III Festyn Spó?dzielczy zorganizowany przez pi?? lokalnych spó?dzielni: GS Ozorków, PSS Spo?em, Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej, Banku Spó?dzielczego oraz Ozorkowskiej Spó?dzielni Mieszkaniowej.
Zorganizowano wyst?py Rycerzy Ziemi Zgierskiej, dzieci ze szkó? podstawowych nr 4 i nr 5 w Ozorkowie oraz wokalisty Andrzeja Rybi?skiego.
zobacz zdj?cia ...

Dodano: 22.06.2015r.

Uroczyste obchody 70-lecia
GS Ozorków

W dniu 20 kwietnia br. odby?o si? Walne Zebranie Przedstawicieli GS Ozorków po??czone z urczoczysto?ci? obchodów 70 - lecia isteniania spó?dzielni.
W?ród zaproszonych go?ci nie zabrak?o m.in. przedstawicieli lokalnych w?adz miasta oraz miejscowych spó?dzielni.

Dodano: 22.04.2015r.

Kontrolna wizyta przedstawicieli KWSA
na Sk?adzie Opa?u GS

W dniu 10 kwietnia b.r. odby?a si? w GS Ozorków kontrola przedstawicieli KWSA dotycz?ca sytuacji na sk?adach w?gla. Kontrol? prowadzi?y dwie panie: Pani Gra?yna Pop?awska - opiekun GS Ozorków z ramienia KWSA oraz Pani Dorota Jonkisz - Dzia? Obs?ugi Klienta KWK "Piast". Podczas kontroli pobierano próbki w?gla, wykonywano zdj?cia sk?adów oraz wype?niano ankiety (Protokó? kontroli sk?adowiska w?gla Autoryzowanego Sprzedawcy Kompanii W?glowej S.A.). Wielk? i przyjemn? niespodziank? stanowi? fakt, i? panie przywioz?y i oficjalnie odczyta?y list gratulacyjny Prezesa Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. - Micha?a Sobla napisany z okazji 70-lecia Gminnej Spó?dzielni "S.Ch." w Ozorkowie. Otrzymali?my te? pi?kny bukiet kwiatów. Bardzo dzi?kujemy za pami?? oraz mi?? atmosfer? spotkania.

Dodano: 13.04.2015r.

Firma przyjazna miastu

Gminna Spó?dzielnia "S.Ch." otrzyma?a z r?k burmistrza Ozorkowa Jacka Sochy statuetk? "Przedsi?biorstwo Przyjazne Miastu". Tytu? ten co roku trafi do jednej z firm z terenu Ozorkowa, która wspomaga spo?eczno?? lokaln? poprzez pomoc diza?aj?cym w mie?cie organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom. 

Dodano: 23.02.2015r.

Piekarnia GS Ozorków

poszukuje przewo?ników do wspó?pracy
z samochodem
posiadaj?cym odbiór przez Sanepid

Kontakt: 42/718-13-35.


 


 

Nasi
partnerzy:designed by WEBProjekt